Website Banner
     
     
 
       
    กลุ่มศิลปินศิลปาศรี ถือกำเนิดขึ้นมาจาก กลุ่มคนเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วย สมาชิกที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทัศนคติอันดีที่ต้องการรักษ์งานศิลปะ
และเชิดชูความสง่างามของศิลปินให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตราบนานเท่านาน
 
 
 
    รวมไปถึงน้ำใจอันงดงามจากเหล่าศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นครู และศิลปินรุ่นใหม่ อีกมากมาย. . . . . . อ่านเพิ่มเติม  
 
     
   
   
     
 
 
 
     


 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

      นิทรรศการศิลปจิตรกรรมใต้ร่มพระบารมีองค์จักรีภูมิพล ครั้งที่๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เข้าชมทุกวันตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐น.  

พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ประธานเปิดงาน 
นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ณ Champagne Bar, Dusit Thani โรงแรมดุสิตธานี กทม.
 
      นิทรรศการศิลปะการกุศล ศิลปาศรีครั้งที่ ๓ "หิมพานต์ ๒๕๕๕" ๒๓ สิงหาคม ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ เค วิลเลจ ช้อปปิ้งมอลล์ สุขุมวิท ๒๖ กรุงเทพฯ
 
 
   
นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 
๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 
   
โครงการศิลปินไทยก้าวไกลใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economic Community : AEC) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 
 
   
อื่น ๆ

 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมูลนิธิส้าง พรศรี โรงแรมดุสิตธานี ร่วมกับกลุ่มศิลปินศิลปาศรีมีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ผลงานวาดเส้น งานจิตรกรรม และงานจิตรกรรมสื่อผสม "ใต้ร่มพระบารมีจักรีภูมิพล"
โดย ศิลปินกลุ่มศิลปาศรี จำนวน ๒๔ ท่านรังสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นพิเศษสำหรับนิทรรศการนี้ ได้แก่ :

ศ. ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
อ.วุฒิกร คงคา อ.มนัส คงรอด อ. บรรหาร ไทยธนบูรณ์ อ. ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ อ.สุวิทย์ ใจป้อม อ.สุวิทย์ ต่างสมบัติ อ.กิตติ พลศักดิ์ขวา อ. ฉัตรธำรงค์ ชโลธรภิเศษ อ. วิสุทธิ์ ตันติลักขณา อ.สุนทร คำรักษ์ อ. คมสันต์ สุทธิสุข อ.ถาวร ณัฏฐภัทรเตชาธร อ. นาวี เรืองระเบียบ อ. จินตนาการ มณีรัตน์ อ. ไกรสร วิชัยกุล อ. วิษณุพงษ์ หนูนันท์ อ.ณัฐวีร์ ตั้งเจริญกุล อ. มานิตย์ ศรีสุวรรณ อ. ปิยะพงษ์ พัฒนศิริ อ. อดิศร พานิชกุล อ.ทองสู่ สีปะเตลัง และ อ. ชัยณรงค์ กองกลิ่น อ.ชยานันท์ อาวะโต 

ระหว่างวันที่ ๑๕- ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  
พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ประธานเปิดงาน นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ณ Champagne Bar, Dusit Thani  โรงแรมดุสิตธานี กทม. ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร

ที่มาของนิทรรศการ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นับเป็นปีที่องค์พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชทรงเจรญพระชนมายุได้ ๘๕ พรรษา แลองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ตลอดเวลาครองราชย์กว่า ๖๐ ปี ทั้งสองพระองค์ท่านทรงเคียงคู่ ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ สร้างสรรประเทศไทยจนเกรียงไกร ไม่แพ้ชาติใด ๆ ในพิภพ 
ด้วยตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพ แลพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย หอศิลป์แห่งชาติจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงแรมดุสิตธานีและกลุ่มศิลปินศิลปาศรี จัดนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติแด่ทั้งสองพระองค์ท่าน ด้วยนิทรรศการศิลปะ "ใต้ร่มพระบารมีจักรีภูมิพล" เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะพระบรมฉายาทิสลักษณ์แนวใหม่หลายเทคนิค ยิ่งใหญ่ด้วยเนื้อหา เปี่ยมพลังศรัทธา ด้วยแรงบันดาลใจ จากจิตรกรแนวหน้า 24 ท่าน
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนโครงการ สอนน้องเรียนศิลปโดยมูลนิธิส้าง พรศรี
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่รักงานศิลปะ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมศิลปะครั้งสำคัญแห่งปีมหามงคลสมัย และร่วมสนับสนุนโครงการ""สอนน้องเรียนศิลป์"โดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“ใต้ร่มพระบารมีองค์จักรีภูมิพล
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00 น.
บริเวณ Champagne Bar โรงแรมดุสิตธานี
14.30 น. สื่อมวลชน ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง
15.00 น. พิธีกรแนะนำประวัติผู้บรรยายพิเศษ
-พลตรี ภาณุวัชร นาควงษม์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ พระราชกรณียกิจ"
15.15 น. พิธีกรกล่าวเรียนเชิญประธานจัดงาน
-ตัวแทนประธานจัดงานและโรงแรมดุสิตธานีกล่าวถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการจัดงาน
-คุณนิวัต มหาบุณย์ ตัวประธานคณะศิลปินศิลปาศรี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในนามของศิลปินและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างนิทรรศการ
15.30 น. พิธีกรเรียนเชิญประธานพิธีเปิด
-คุณพิพัฒน์ ลาภปราถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์ “และกล่าวเปิดนิทรรศการ
-คุณพิพัฒน์ ลาภปราถนาประธานสภากรุงเทพมหานคร ตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ
-คุณนิวัต มหาบุณย์ ประธานคณะศิลปินศิลปาศรี มอบของที่ระลึกแด่ประธานเปิดนิทรรศการ วิทยากรพิเศษ และโรงแรมดุสิตธานี
15.40 น. -เชิญประธานชมนิทรรศการ และชมกิจกรรมต่าง ๆ
16.30 น.- ร่วมสนุกกับศิลปินสมัครเล่น
20.00 น .-เสร็จพิธีเปิดนิทรรศการ

   
 
 
 
 

   
  คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย  
     
 
 
         
Current Pageid = 1